Checklista för hela arbetsgemenskapen

Med hjälp av den här listan kan du gå igenom kollegiets och yrkesskolans verksamhet vad gäller jämställdhets-, jämlikhets- och likabehandlingsaspekter. Ta gärna med en kollega eller en större grupp för att utvärdera om listans ärenden förverkligas i er skola! Effekterna av jämställdhets- och likabehandlingsarbetet är alltid störst då hela skolan arbetar för att nå gemensamma målsättningar.

När punkterna i listan förverkligas betyder det att er arbetsgemenskap jobbar för jämlikhet och likabehandling. Det innebär att er skola är allas yrkesskola!

Gemensamhet är styrka – men redan en enda lärares lärares handling kan vara av avgörande betydelse för en studerande. Bekanta dig därför också med lärarens checklista.

  • I vår skola finns det en ansvarig arbetsgrupp för jämlikhets- och likabehandlingsarbetet. Arbetsgruppen består av olika människor med olika bakgrund, kunnande och expertis. Studerande är med i vår skolas jämställdhets-, jämlikhets- och likabehandlingsarbete och deras åsikter tas i beaktande. Vi kommunicerar även om det här arbetet med vårdnadshavarna.
  • Jämställdhets-, jämlikhets- och likabehandlingsarbetet är kontinuerligt i vår skola och syns i all verksamhet. Det baserar sig inte endast på en enskild lektion eller är begränsat till exempelvis en årlig temadag.
  • Den aktuella situationen för jämlikhet och likabehandling har blivit kartlagd i vår skola, exempelvis genom en helomfattande enkät. Både studerande och personal har fått möjlighet att svara på enkäten. Vi har försäkrat oss om att enkäten nått så många som möjligt genom att exempelvis erbjuda den på olika språk och på lättläst svenska. Vi har också erbjudit möjligheten att fylla i den på papper istället för digitalt, samt möjliggjort ifyllandet även för studerande med inlärningssvårigheter, dyslexi eller andra särskilda behov.
  • Baserat på resultaten från kartläggningen har vi definierat utgångsläget och lagt upp mål för att främja jämställdhet, jämlikhet, likabehandling och inkludering. För att nå målen har vi utarbetat konkreta åtgärder som förankrar jämlikhet och inkludering i det dagliga arbetet på skolan. Skolan har både kort- och långsiktiga målsättningar och åtgärder. En målsättning kan till exempel vara att personalen och studerande reflekterar över normer i det konkreta skolarbetet. En åtgärd för att nå målsättningen kan då vara att exempelvis göra en Normorientering innan loven i december.
  • Målsättningarna och åtgärderna för jämlikhets-, jämställdhets- och likabehandlingsarbetet finns antecknade i skolans jämställdhetsplan. Planen finns tillgänglig exempelvis på intranätet och i lärarrummet. Alla i personalen känner till planen och förstår hur de förverkligar målen och åtgärderna i sitt eget arbete. Metodval och åtgärder i det här arbetet utvärderas regelbundet i avseende att skapa förändring. Arbetet utvärderas regelbundet, så att vi vet att vi valt de rätta åtgärderna för att skapa förändring.
  • I vår skola har hela personalen förbundit sig till jämlikhets- och likabehandlingsarbetet och till att förebygga diskriminering. Vi talar om mångfald i en positiv ton. Jämlikhets- och likabehandlingsarbetet uppfattas som vårt gemensamma ärende. Vem som helst kan ta upp saker som berör jämlikhet. Detta utan rädsla för att bli stämplad som exempelvis “glädjedödare”.
  • Yrkesskolans ledning (bl.a. utbildningsledare och rektor) är delaktig och tydlig i jämlikhets- och likabehandlingsarbetet. Ledningen har kunskap om jämlikhetsfrågor i det konkreta skolarbetet. Ledningen agerar som en förebilder och lyfter frågor som berör jämlikhet, jämställdhet och likabehandling i diskussioner i korridorerna, i skolans evenemang, och i kontakten till studerandes vårdnadshavare.
  • Teman och frågor som berör jämlikhet, jämställdhet och likabehandling tas upp på personalmöten och på utvecklingssamtal med personalen. Vi har ordnat fortbildning för personalen om mångfald och likabehandling; t.ex. om sexuell läggning och könsmångfald, rasismförebyggande arbete, könssensitivitet eller normmedvetenhet.
  • Jämlikhet, jämställdhet, likabehandling och mångfald syns på bred front i skolans alla informationskanaler. Utöver undervisningsmaterialet är dessa teman synliga på bl.a. våra nätsidor, studieguider och i rekryteringsannonser. På skolans nätsidor tillämpas ett skärmläsningsprogram. Information finns tillgänglig på flera språk, också på  lättläst svenska
  • Vår skola har en handlingsplan för att förebygga mobbning och sexuella trakasserier, och en modell för hur man hanterar fall där något av dessa skett. Osakligt eller kränkande språkbruk är inte tillåtet, och vi ingriper alltid då sådant förekommer.