Lagstiftningen som stöd

Lagstiftningen står tillsammans med internationella fördrag om mänskliga rättigheter som en stark grund för jämställdhets-, jämlikhets- och likabehandlingsarbetet inom yrkesutbildningen. Yrkesutbildningen lyder under jämställdhets- och diskrimineringslagen även om jämställdhet, jämlikhet eller likabehandling, trots att dessa teman inte särskilt ofta nämns i examensgrunderna. Dessa lagar förbinder utbildningarna till att arbeta för jämställdhet, jämlikhet och likabehandling. Samma krav finns även i fördrag gällande kvinnors och barns rättigheter, samt i fördrag om övriga sociala, kulturella rättigheter. Med hjälp av exemplen nedan kan du bekanta dig med vad lagen säger om jämlikhets- och likabehandlingsarbetet!

Utbildningsanordnare ska se till att flickor och pojkar samt kvinnor och män har lika möjlighet till utbildning och avancemang inom yrket.” – Jämställdhetslagen 5 §

Särskilt avseende ska fästas vid antagningen av elever och studerande, ordnandet av undervisningen, skillnaderna i inlärning och bedömningen av studieprestationer samt vid förebyggande och undanröjande av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.” – Jämställdhetslagen 5 a §

Utbildningsanordnare ska på ett målinriktat och planmässigt sätt förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.” – Jämställdhetslagen 6 c §

“Direkt och indirekt diskriminering på grund av kön är förbjuden. Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön ska betraktas som diskriminering enligt denna lag.” – Jämställdhetslagen 7 §

Utbildningsanordnare och de läroanstalter de är huvudmän för ska bedöma hur likabehandling uppnås i deras verksamhet och vidta åtgärder som behövs för att främja likabehandling.” – Diskrimineringslag 6 §

Utbildningsanordnare ska göra sådana ändamålsenliga och rimliga anpassningar som behövs i det enskilda fallet för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra få utbildning.” – Diskrimineringslag 15 §

Målet för den utbildning som avses i denna lag är dessutom att stödja de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar och att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver med tanke på förutsättningarna för fortsatta studier, yrkesutveckling, fritidsintressen och en mångsidig personlighetsutveckling.”
– Lag om yrkesutbildning 2 §

Vid antagning av studerande ska jämlika urvalsgrunder tillämpas.”
– Lag om yrkesutbildning 39 §

En studerande har rätt till en trygg studiemiljö.”
– Lag om yrkesutbildning 80 §

Konventionsstaterna erkänner rätten för envar till utbildning. De är överens om att utbildningen skall syfta till att till fullo utveckla den mänskliga karaktären och insikten om människans värde, samt att den skall stärka respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.”
– FN:s internationella konvention om ekonomiska sociala och kulturella rättigheter, artikel 13

Utbildningen skall göra det möjligt för envar att göra en nyttig insats i ett fritt samhälle samt främja förståelsen, fördragsamheten och vänskapen mellan alla nationer.”
– FN:s internationella konvention om ekonomiska sociala och kulturella rättigheter, artikel 13

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor för att tillförsäkra dem samma rättigheter som män när det gäller utbildning, främja samundervisning och annat slags undervisning som kan bidra till att detta syfte uppnås och särskilt genom att se över läroböcker och läroplanen samt anpassa undervisningsmetoderna.”
– FN:s kvinnokonvention, artikel 10

Barnets utbildning ska syfta till att förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör ett urfolk.”
– FN:s barnkonvention, artikel 29